استقبال پرشور هواداران از سرمربی جدید تراکتور سازی

شامگاه جمعه مسافت فرودگاه تبریز تا باشگاه تراکتورسازی را با استقبال پرشور
هواداران تبریزی طی کرد.