اعجاز دست ها در یادگیری و یادآوری کلمات

اعجاز دست ها در یادگیری و یادآوری کلمات

 اعجاز دست ها در یادگیری و یادآوری کلمات

مطالعات جدید علمی نشان می دهد افراد می توانند  با مشت کردن دست راست به فرایند یادگیری کلمات جدید و انجام دادن همان کار با دست چپ به یادآوری کلمات قدیمی کمک کنند.

براساس نتیجه پژوهش های علمی که در نشریه” پلوس وان” منتشر شده است، افراد راست دست  بیشتر می توانند با استفاده از این فرآیند در یادگیری کلمات موفق شوند.

پژوهشگران معتقدند مشت کردن دست راست ،پیش از آغاز فرآیند یادگیری کلمات، لب های(lobes) مغزی را فعال می کند. دکتر راث پراپر با گروهی از روانشناسان دانشگاه مونت کلر آمریکا از گروهی از افراد چپ دست خواستند یک عدد توپ پلاستیکی کوچک را با فشار در دو نوبت ۴۵ ثانیه نگه دارند، در حالیکه از گروه مقابل خواستند همان توپ را به آرامی با دو دست نگه دارند.

سپس پژوهشگران از ۵۱ نفر از افرادی که در این آزمایش شرکت کرده بودند خواستند ۷۲ واژه ای را که روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود حفظ کنند. در مرحله بعد از همه خواسته شد تا آنجا که ممکن است کلماتی  را که حفظ کرده اند یاد آوری و آنها را روی یک کاغذ بنویسند.

براساس نتایج این آزمایش، چنانچه افراد هنگام حفظ کردن کلمات دست راست و زمان یادآوری آنها دست چپ را مشت کرده بودند نتایج بهتری به دست می آمد.

پژوهشگران و رواشناسنان معتقدند با همین آزمایش های ساده و کوچک می توان به قدرت اعجاز انگیز دست ها در یاد گیری و یادآوری کلمات و همچنین فعال سازی لب های مغزی و پیشانی پی برد.

بر اساس این گزارش هرچند تاثیر قدرت دست ها در فرآیند یادگیری و یادآوری کلمات اندک است اما پژوهشگران نتایج علمی به دست آمده در این زمینه را بسیار مهم و تاثیر گذار و همچنین “موفقیت علمی” توصیف کردند.

مطالعات نشان می دهد فرآیند فراگیری واژگان در قسمت لب چپ پیشانی و یادآوری کلمات قدیمی در قسمت لب راست پیشانی انجام می شود.