جدال سلطان سرخ با سلطان آبي

جدال سلطان سرخ با سلطان آبی

جدال سلطان سرخ با سلطان آبی ؛ عکس

 علی پروین سلطان پرسپولیسی ها در کنار علی جباری سلطان استقلالی ها

علی پروین سلطان پرسپولیسی ها در کنار علی جباری سلطان استقلالی ها