دانشجویان انصرافی وارد دانشگاه می شوند

دانشجویان انصرافی وارد دانشگاه می شوند

 دانشجویان انصرافی

 

بر اساس آئین نامه دانشجویان انصرافی طبق نظر سنجی خود به دانشگاه وارد می شوند.
مجتبی بذر افشان مدیر کل امور دانش آموختگان داخل در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مبنی بر اینکه بسیاری از دانشجویان انصرافی خواستار تحصیل هستند اما به دانشگاههای خود راه پیدا نمی کنند گفت: ما در ابتدا از این دسته از دانشجویان انصرافی نظر سنجی می کنیم چناچه نکات نظر سنجی در آئین نامه ذکر شده است.
وی افزود: بعد از این نظر سنجی این دسته از دانشجویان انصرافی به دانشگاهها ی دولتی به خصوص پیام نور راه پیدا می کنند.
بذر افشان تصریح کرد: بنابراین حضور در دانشگاه بر اساس آئین نامه طبق نظر سنجی دانشجویان انجام می شود.