دانلود دیوان بدر چاچی

بدرالدّین محمّد، ملقب به بدر چاچی، و فخرالزمان از شاعران پارسی‌گوی سده هشتم هجری است. دیوان او دربرگیرندهٔ دو هزار بیت است. بدر چاچی از پیروان توانای سبک خاقانی و چامه‌های او پیچیده و پرآرایه است.

-به نقل از محمد محسن آقابزرگ طهرانی، در کتاب الذریعه الی تصانیف الشیع:  بدرالدّین، در شاعری طرزی غریب دارد، اشعارش بدیع و پیچیده است. در قصاید از سبک انوری و خاقانی و دیگر شاعران بزرگ قرن ششم پیروی کرده، و همچون آنان، از صنایع شعری، اعمّ از تشبیه و استعاره و مجاز، و اصطلاحات علمی بهره فراوان برده است به نحوی مبالغه آمیز، بدرالدّین چاچی را پس از مولوی و سعدی دارای مرتبه ای بس بزرگ به شمار آورده است. دیوان او در ۱۳۰۷، به تصحیح مولوی محمّد هادی در شهر کانپور هند، به چاپ رسید. مولانا غیاث الدّین نیز بر قصاید او شرحی نوشته است. به گفته بداؤنی و بلوشه، بدر چاچی منظومه ای نیز در بحر متقارب، در ذکر سلطنت محمّدبن تغلق، سروده و در ۷۴۵ آن را به پایان برده، اما صفا تنها اثر او را دیوان موجودش دانسته است.

 

دریافت کتاب