شاهزاده اماراتی خود را زنده به گور کرد!

این شاهزاده ماجراجو که پس از ۲۰ دقیقه از قبر بیرون آورده شد ، در یک گزارش تصویری که از وی منتشر شد، گفت: این اقدام تجربه اندکی از سفر آخرت بود.

شیخ عبدالعزیز بن علی النعیمی ‘ پسر برادر حاکم عجمان یکی از امارت های هفتگانه امارات متحده عربی ، خود را برای چند دقیقه زنده به گور کرد.

این شاهزاده با رفتن به گورستان و پوشیدن کفن و خوابیدن در یک قبر خواست تا به زعم خودش لحظات نخستین حیات برزخی را بطور عملی تجربه کند.

این شاهزاده ماجراجو که پس از ۲۰ دقیقه از قبر بیرون آورده شد ، در یک گزارش تصویری که از وی منتشر شد ، گفت : این اقدام تجربه اندکی از سفر آخرت بود.

شیخ عبدالعزیز النعیمی افزود : مرگ بخشی از انتقال زندگی انسان از مرحله ای به مرحله دیگر است و باید هر لحظه آمادگی لازم برای آن را داشته باشیم .

وی گفت: تجربه به سر بردن در قبر برای چندین ساعت ، بر زندگی آینده ام تاثیر بسیار خواهد داشت تا تلاش خود را در دنیا برای زندگی ابدی به مراتب بیشتر کنم .