شرکت در نماز جماعت ، جایگزین مجازات حبس

شرکت در نماز جماعت ، جایگزین مجازات حبس

بر اساس مجازات تعیین شده «محمد.ن» باید به مدت یکسال از تاریخ قطعیت دادنامه هر هفته چهار روز در نماز مغرب و عشاء مسجد محل سکونت خود شرکت و هر سه ماه یک‌بار گواهی حضور از امام جماعت مسجد به اجرای احکام کیفری ارائه کند و تازمان گرفتن گواهینامه موتور سیکلت از رانندگی با آن خوداری کند.

رییس شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی کرمان، مجازات جایگزین یک نوجوان مجرم را شرکت در نماز جماعت مسجد محل سکونت به مدت یک سال تعیین کرد.

فرشیدی، رییس شعبه ۱۰۱ (دادگاه جرایم اطفال) اظهارکرد: نوجوان ۱۷ ساله به علت رانندگی بدون گواهینامه و بی احتیاطی منجر به ایراد صدمه بدنی به عابر پیاده مجرم شناخته شده است. این فرد با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، اقرار خود، شکایت شاکیه، نظریه پزشکی قانونی به استناد مواد ۷۱۷ و۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، به پنج ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

وی ادامه داد: با توجه به نوجوان بودن متهم و به استناد ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی حبس نامبرده به مدت سه سال تعلیق و مجازات جایگزین در نظر گرفته شده است.

فرشیدی تأکید کرد: بر اساس مجازات تعیین شده «محمد.ن» باید به مدت یکسال از تاریخ قطعیت دادنامه هر هفته چهار روز در نماز مغرب و عشاء مسجد محل سکونت خود شرکت و هر سه ماه یک‌بار گواهی حضور از امام جماعت مسجد به اجرای احکام کیفری ارائه کند و تازمان گرفتن گواهینامه موتور سیکلت از رانندگی با آن خوداری کند.

وی با بیان اینکه این نوع مجازات از اختیارات دادگاه بوده و ارتباطی به شکایت یا عدم شکایت شخص مصدوم ندارد، تصریح کرد: با استفاده از این گونه جایگزین‌های حبس علاوه بر کاهش جمعیت زندان‌ها، از آثار ونتایج مثبت اخلاقی واجتماعی برخوردار خواهیم بود.