شوخی باورنکردنی با هم خوابگاهی

این دانشجویان قبل از اینکه دوستشون به خانه برگردد در اتاقش را کاملا محو کردن …!