مراسم پرش از نوزادان در اسپانیا

مراسم پرش از نوزادان در اسپانیا

هر ساله در اسپانیا مراسمی با عنوان پرش از نوزادان برای دور کردن شر و بلاها از آنان، برگزار می شود.