میدان امام‌حسین در سال 1348

میدان امام‌حسین در سال ۱۳۴۸

میدان امام‌حسین در سال 1348