پیشواز های آلبوم روی دیگر از بهرام رادان

پیشواز های آلبوم روی دیگر از بهرام رادان

فرصت / ۳۳۱۴۲۶۹

توهستی / ۳۳۱۴۲۶۶

آروم نمی گیرم / ۳۳۱۴۲۶۸

ماهی سیاه کوجولو / ۳۳۱۴۲۷۱

جیغ / ۳۳۱۴۲۶۴

آخر قصه / ۳۳۱۴۲۷۳

تمرکز /۳۳۱۴۲۶۵

زمونه / ۳۳۱۴۲۶۷

خداحافظ / ۳۳۱۴۲۷۲

بمون با من / ۳۳۱۴۲۷۰

ارسال کد به ۷۵۷۵