کمپنی برای مقابله با رانندگان بی ادب +عکس

کمپنی برای مقابله با رانندگان بی ادب +عکس

 کمپنی برای مقابله با رانندگان بی ادب +عکس

یک گروه در روسیه وجود دارد که با نام «بی ادبی را متوقف کنید» به کار خود را ادامه می دهد. این گروه به دنبال رانندگان متخلفی می گردند که بی توجه به قانون باعث مزاحمت دیگران می شوند.

عده ای از راننده ها در سراسر دنیا هستند که علاقه ای به رعایت قواننی راهنمایی و رانندگی ندراند. آن ها بدون توجه به حقوق دیگران تخلفاتی را انجام می دهند که غالبا باعث بروز آسیب های مالی یا جانی می شود.

یک گروه در روسیه وجود دارد که با نام «بی ادبی را متوقف کنید» به کار خود را ادامه می دهد. این گروه به دنبال رانندگان متخلفی می گردند که بی توجه به قانون باعث مزاحمت دیگران می شوند.